Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Hangman

for the Bathroom

Review the wordsshuǐ lóng tóu
0
tì xū shuǐ
0
xĭ zăo
0
xǐ zǎo diàn
0
yù shì
0
yù shì guì
0
yù pén
0
fà shuā
0
shū zi
0
mián huā qiú
0
mián qiān
0
pái shuǐ guǎn
0
chuī fēng jī
0
huà zhuāng pǐn
0
jìng zi
0
zhǐ jiǎ cuò dāo
0
xiāng shuǐ
0
sāi zi
0
diàn yuán chā zuò
0
tì xū dāo
0
tì xū dāo piàn
0
xǐ fà shuǐ
0
lín yù
0
yù shì chuāng lián
0
xǐ shǒu chí
0
féi zào
0
féi zào hé
0
shuǎng shēn fěn
0
mǎtǒng
0
yá shuā
0
yá gāo
0
máo jīn
0
máo jīn jià
0
niè zi
0
cízhuān
0

0
 
 
 
 Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%