Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Hangman

for music

Review the wordslè duì
0
bān zhuō qín
0
hé chàng tuán
0
zhǐ huī
0

0

0
gǔ bàng
0
gǔ shǒu
0
dí zi
0
jí tā
0
jí tā yǎn zòu jiā
0
kǒu qín
0
shù qín
0
qín jiàn
0
jiàn pán
0
yīn yuè
0
yīn yuè jiā
0
yīn fú
0
guǎn xián yuè duì
0
gāng qín jiā
0
gāng qín
0
sà kè sī guǎn
0
gē qǔ
0
qín xián
0
sān jiǎo tiě
0
cháng hào
0
xiǎo hào
0
xiǎo tí qín
0
kǒu shào
0
yángshēngqì
0
ěrjī
0
 Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%