Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Crossword

for the Bathroom

Review the words


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10 
   
   
   
   
   
   
   
   


Across
1cotton ball (4,3,3)
3towel rack (3,3,3)
4bath (2,3)
5tweezers (3,2)
6wash
8talcum powder (6,4,3)
9tile
10bathroom cabinet (2,3,3)
Down
1cotton bud (4,4)
2comb (3,2)
4washbasin (2,4,3)
7shower (3,2)
8plug (3,2)
Show incorrect lettersshuǐ lóng tóu
0
tì xū shuǐ
0
xĭ zăo
0
xǐ zǎo diàn
0
yù shì
0
yù shì guì
0
yù pén
0
fà shuā
0
shū zi
0
mián huā qiú
0
mián qiān
0
pái shuǐ guǎn
0
chuī fēng jī
0
huà zhuāng pǐn
0
jìng zi
0
zhǐ jiǎ cuò dāo
0
xiāng shuǐ
0
sāi zi
0
diàn yuán chā zuò
0
tì xū dāo
0
tì xū dāo piàn
0
xǐ fà shuǐ
0
lín yù
0
yù shì chuāng lián
0
xǐ shǒu chí
0
féi zào
0
féi zào hé
0
shuǎng shēn fěn
0
mǎtǒng
0
yá shuā
0
yá gāo
0
máo jīn
0
máo jīn jià
0
niè zi
0
cízhuān
0

0
 
 
 
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%