Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Vocabulary: The BathroomEnglish Simplified Pinyin Pronounce Images
 
tap/faucet 水龙头shuǐ lóng tóupronunciation水龙头
aftershave 剃须水tì xū shuǐpronunciation剃须水
bath 洗澡xĭ zăopronunciation洗澡
bathmat 洗澡垫xǐ zǎo diànpronunciation洗澡垫
bathroom 浴室yù shìpronunciation浴室
bathroom cabinet 浴室柜yù shì guìpronunciation浴室柜
bathtub 浴盆yù pénpronunciation浴盆
brush 发刷fà shuāpronunciation发刷
comb 梳子shū zipronunciation梳子
cotton ball 棉花球mián huā qiúpronunciation棉花球
cotton bud 棉签mián qiānpronunciation棉签
drain 排水管pái shuǐ guǎnpronunciation排水管
hair dryer 吹风机chuī fēng jīpronunciation吹风机
make-up 化妆品huà zhuāng pǐnpronunciation化妆品
mirror 镜子jìng zipronunciation镜子
nail file 指甲锉刀zhǐ jiǎ cuò dāopronunciation指甲锉刀
perfume 香水xiāng shuǐpronunciation香水
plug 塞子sāi zipronunciation塞子
power point 电源插座diàn yuán chā zuòpronunciation电源插座
razor 剃须刀tì xū dāopronunciation剃须刀
razor blade 剃须刀片tì xū dāo piànpronunciation剃须刀片
shampoo 洗发水xǐ fà shuǐpronunciation洗发水
shower 淋浴lín yùpronunciation淋浴
shower curtain 浴室窗帘yù shì chuāng liánpronunciation浴室窗帘
washbasin 洗手池xǐ shǒu chípronunciation洗手池
soap 肥皂féi zàopronunciation肥皂
soap dish 肥皂盒féi zào hépronunciation肥皂盒
talcum powder 爽身粉shuǎng shēn fěnpronunciation爽身粉
toilet 马桶mǎtǒngpronunciation马桶
toothbrush 牙刷yá shuāpronunciation牙刷
toothpaste 牙膏yá gāopronunciation牙膏
towel 毛巾máo jīnpronunciation毛巾
towel rack 毛巾架máo jīn jiàpronunciation毛巾架
tweezers 镊子niè zipronunciation镊子
tile 瓷砖cízhuān瓷砖
wash 洗
Our Books