Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Hangman

for the Hospital

Review the wordsyào
0
jiù hù chē
0
má zuì jì
0
bēng dài
0
bìng chuáng
0
biàn pén
0
zhù jiàn
0
guǎi zhàng
0
xìng míng dì zhǐ lù
0
yī shēng
0
diǎn dī
0
shǒu tào
0
yī yuàn
0
yí qì
0
kǒu zhào
0
zhēn tóu
0
hù shì
0
zhǐ tòng yào
0
bìng rén
0
shǒu shù dāo
0
tīng zhěn qì
0
dān jià
0
wài kē yī shēng
0
wài kē shǒu shù
0
zhù shè qì
0
bìng fáng
0
bìng
0
yàowán
0
yàopiàn
0
 
 
 Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%