Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Hangman

for the Bedroom

Review the wordsnào zhōng
0
chuáng
0
chuáng tóu
0
wò shì
0
chuáng tóu guì
0
tǎn zi
0
wǔ dǒu guì
0
yīng ér chuáng
0
mèng
0
shū zhuāng tái
0
yǔ róng bèi
0
dēng
0
chuáng diàn
0
jìng
0
shuì yī
0
shuì yī kù
0
zhěn tou
0
zhěn tào
0
shuì páo
0
bèi dān
0
shuì jiào
0
tuō xié
0
dǎ hū lū
0
yī guì
0
túhuà
0
 
 
 
 
 
 
 Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%