Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Learn the Bathroom in Chinese

Review the words


Use this multiple choice exercise to study common words from Chinese. When you answer words correctly, the game will select from slightly harder words the next time you play.
  


shuǐ lóng tóu
0
tì xū shuǐ
0
xĭ zăo
0
xǐ zǎo diàn
0
yù shì
0
yù shì guì
0
yù pén
0
fà shuā
0
shū zi
0
mián huā qiú
0
mián qiān
0
pái shuǐ guǎn
0
chuī fēng jī
0
huà zhuāng pǐn
0
jìng zi
0
zhǐ jiǎ cuò dāo
0
xiāng shuǐ
0
sāi zi
0
diàn yuán chā zuò
0
tì xū dāo
0
tì xū dāo piàn
0
xǐ fà shuǐ
0
lín yù
0
yù shì chuāng lián
0
xǐ shǒu chí
0
féi zào
0
féi zào hé
0
shuǎng shēn fěn
0
mǎtǒng
0
yá shuā
0
yá gāo
0
máo jīn
0
máo jīn jià
0
niè zi
0
cízhuān
0

0
 
 
 
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%