Lexis Rex HomeHidden Image Game

for the bathroom

Review the words

This game will help with your listening comprehension of Chinese words. Listen to the words as they are called out and click on the corresponding square to remove it and start revealing parts of the hidden image.

  
pronunciation
Current
pronunciationshuǐ lóng tóu
0
tì xū shuǐ
0
xĭ zăo
0
xǐ zǎo diàn
0
yù shì
0
yù shì guì
0
yù pén
0
fà shuā
0
shū zi
0
mián huā qiú
0
mián qiān
0
pái shuǐ guǎn
0
chuī fēng jī
0
huà zhuāng pǐn
0
jìng zi
0
zhǐ jiǎ cuò dāo
0
xiāng shuǐ
0
sāi zi
0
diàn yuán chā zuò
0
tì xū dāo
0
tì xū dāo piàn
0
xǐ fà shuǐ
0
lín yù
0
yù shì chuāng lián
0
xǐ shǒu chí
0
féi zào
0
féi zào hé
0
shuǎng shēn fěn
0
mǎtǒng
0
yá shuā
0
yá gāo
0
máo jīn
0
máo jīn jià
0
niè zi
0
 
 
 
 
 
 
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%