Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Hangman

for fruits and Vegetables

Review the wordspíng guǒ
0
xiāng jiāo
0
xī lán huā
0
juǎn xīn cài
0
là jiāo
0
hú luó bo
0
cài huā
0
yīng táo
0
yē zi
0
huáng guā
0
qié zi
0
shuǐ guǒ
0
pú táo
0
níng méng
0
shēng cài
0
guā
0
jiān guǒ
0
yáng cōng
0
chéng zi
0
wān dòu
0
táo zi
0
lí zi
0
méi zi
0
tǔ dòu
0
xī méi
0
nán guā
0
bō cài
0
pú tao gān
0
xī hóng shì
0
shū cài
0
xī guā
0
yùmǐ
0
biǎntáo
0
 
 
 
 
 
 
 Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%