Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Hangman

for transport

Review the wordsfēi jī
0
qì qiú
0
zì xíng chē
0
xiǎo chuán
0
gōng chē
0
lǎn chē
0
dú mù zhōu
0
qì chē
0
mǎ chē
0
shǒu tuī chē
0
shuāng tǐ chuán
0
diàn tī
0
diàn dòng fú tī
0
yóu lún
0
huá xiáng jī
0
zhí shēng jī
0
qì diàn chuán
0
pēn qì shì huá xuě bǎn
0
mó tuō chē
0
yīng ér chē
0
xiǎo lún mó tuō chē
0
lún chuán
0
qián tǐng
0
chū zū chē
0
huǒ chē
0
diàn chē
0
yùn shū
0
kǎ chē
0
lún yǐ
0
yóu tǐng
0
mùpái
0
 Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%