Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Hangman

for the Kitchen

Review the wordsjiǎo bàn jī
0
wǎn
0
kuài zi
0
bǎo xiān hé
0
bēi zi
0
guì zi
0
zhēn bǎn
0
xǐ dí jì
0
xǐ wǎn jī
0
chā
0
bīng guì
0
píng dǐ guō
0
bō lí bēi
0
shuǐ hú
0
chú fáng
0
dāo
0
wēi bō lú
0
kǎo xiāng
0
pán
0
bīng xiāng
0
dùn guō
0
chèng
0
xĭ dí cáo
0
guā chǎn
0
hǎi mián
0
tāng chí
0

0
shuǐ lóng tóu
0
chá jīn
0
kăo miàn bāo jī
0
jiá zi
0
lā jī tǒng
0
zuòfàn
0
 
 
 
 
 
 
 Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%