Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Hangman

for groceries

Review the wordsjiǔ jīng
0
ér tóng shí pǐn
0
pí jiǔ
0
bǐng gàn
0
guàn zhuāng shí pǐn
0
kā fēi
0
chú chòu jì
0
qīng jié jì
0
xiāo dú jì
0
yǐn liào
0
shí pǐn
0
lěng dòng shí pǐn
0
zá huò
0
xiāng cǎo
0
shā chóng jì
0
liè jiǔ
0
zá zhì
0
niào bù
0
bào zhǐ
0
chǒng wù shí pǐn
0
xǐ fā jīng
0
féi zào
0
qì shuǐ
0
xiāng liào
0
wén jù
0
chá
0
zhǐ jīn
0
wèi shēng zhǐ
0
yá gāo
0
wéi shēng sù
0
pú táo jiǔ
0
guàntóu
0
guàntóu
0
làzhú
0
bāo
0
lánzi
0
 
 
 
 Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%