Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Hangman

for professions

Review the wordskuài jì shī
0
yǎn yuán
0
jiàn zhù shī
0
yì shù jiā
0
tú fū
0
chú shī
0
yá yī
0
zhēn tàn
0
yī shēng
0
sī jī
0
diàn gōng
0
gōng chéng shī
0
nóng fū
0
xiāo fáng yuán
0
yú fū
0
měi fā shī
0
liè rén
0
fǎ guān
0
lǜ shī
0
jī xiè gōng rén
0
mó tè
0
yīn yuè jiā
0
hù shì
0
yóu qī jiàng
0
yào jì shī
0
shè yǐng shī
0
fēi xíng yuán
0
shuǐ guǎn gōng
0
jǐng chá
0
zhèng zhì jiā
0
shuǐ shǒu
0
kē xué jiā
0
gē shǒu
0
jūn rén
0
xùn liàn yuán
0
shou yi (shòu yī)
0
fú wù yuán
0
jiàn zhù gōng rén
0
 
 Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%