Lexis Rex HomeHidden Image Game

for the hospital

Review the words

This game will help with your listening comprehension of Chinese words. Listen to the words as they are called out and click on the corresponding square to remove it and start revealing parts of the hidden image.

  
pronunciation
Current
pronunciationyào
0
jiù hù chē
0
má zuì jì
0
bēng dài
0
bìng chuáng
0
biàn pén
0
zhù jiàn
0
guǎi zhàng
0
xìng míng dì zhǐ lù
0
yī shēng
0
diǎn dī
0
shǒu tào
0
yī yuàn
0
yí qì
0
kǒu zhào
0
zhēn tóu
0
hù shì
0
zhǐ tòng yào
0
bìng rén
0
shǒu shù dāo
0
tīng zhěn qì
0
dān jià
0
wài kē yī shēng
0
wài kē shǒu shù
0
zhù shè qì
0
bìng fáng
0
 
 
 
 
 
 
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%