Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Learn the Hospital in Chinese

Review the words


Use this multiple choice exercise to study common words from Chinese. When you answer words correctly, the game will select from slightly harder words the next time you play.
  


yào
0
jiù hù chē
0
má zuì jì
0
bēng dài
0
bìng chuáng
0
biàn pén
0
zhù jiàn
0
guǎi zhàng
0
xìng míng dì zhǐ lù
0
yī shēng
0
diǎn dī
0
shǒu tào
0
yī yuàn
0
yí qì
0
kǒu zhào
0
zhēn tóu
0
hù shì
0
zhǐ tòng yào
0
bìng rén
0
shǒu shù dāo
0
tīng zhěn qì
0
dān jià
0
wài kē yī shēng
0
wài kē shǒu shù
0
zhù shè qì
0
bìng fáng
0
bìng
0
yàowán
0
yàopiàn
0
 
 
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%