Lexis Rex HomeHidden Image Game

for professions

Review the words

This game will help with your listening comprehension of Chinese words. Listen to the words as they are called out and click on the corresponding square to remove it and start revealing parts of the hidden image.

  
pronunciation
Current
pronunciationkuài jì shī
0
yǎn yuán
0
jiàn zhù shī
0
yì shù jiā
0
tú fū
0
chú shī
0
yá yī
0
zhēn tàn
0
yī shēng
0
sī jī
0
diàn gōng
0
gōng chéng shī
0
nóng fū
0
xiāo fáng yuán
0
yú fū
0
měi fā shī
0
liè rén
0
fǎ guān
0
lǜ shī
0
jī xiè gōng rén
0
mó tè
0
hù shì
0
yóu qī jiàng
0
yào jì shī
0
shè yǐng shī
0
shuǐ guǎn gōng
0
jǐng chá
0
zhèng zhì jiā
0
shuǐ shǒu
0
kē xué jiā
0
gē shǒu
0
jūn rén
0
xùn liàn yuán
0
fú wù yuán
0
 
 
 
 
 
 
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%