Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Learn professions in Chinese

Review the words


Use this multiple choice exercise to study common words from Chinese. When you answer words correctly, the game will select from slightly harder words the next time you play.
  


kuài jì shī
0
yǎn yuán
0
jiàn zhù shī
0
yì shù jiā
0
tú fū
0
chú shī
0
yá yī
0
zhēn tàn
0
yī shēng
0
sī jī
0
diàn gōng
0
gōng chéng shī
0
nóng fū
0
xiāo fáng yuán
0
yú fū
0
měi fā shī
0
liè rén
0
fǎ guān
0
lǜ shī
0
jī xiè gōng rén
0
mó tè
0
yīn yuè jiā
0
hù shì
0
yóu qī jiàng
0
yào jì shī
0
shè yǐng shī
0
fēi xíng yuán
0
shuǐ guǎn gōng
0
jǐng chá
0
zhèng zhì jiā
0
shuǐ shǒu
0
kē xué jiā
0
gē shǒu
0
jūn rén
0
xùn liàn yuán
0
shou yi (shòu yī)
0
fú wù yuán
0
jiàn zhù gōng rén
0
 
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%