Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Learn music in Chinese

Review the words


Use this multiple choice exercise to study common words from Chinese. When you answer words correctly, the game will select from slightly harder words the next time you play.
  


lè duì
0
bān zhuō qín
0
hé chàng tuán
0
zhǐ huī
0

0

0
gǔ bàng
0
gǔ shǒu
0
dí zi
0
jí tā
0
jí tā yǎn zòu jiā
0
kǒu qín
0
shù qín
0
qín jiàn
0
jiàn pán
0
yīn yuè
0
yīn yuè jiā
0
yīn fú
0
guǎn xián yuè duì
0
gāng qín jiā
0
gāng qín
0
sà kè sī guǎn
0
gē qǔ
0
qín xián
0
sān jiǎo tiě
0
cháng hào
0
xiǎo hào
0
xiǎo tí qín
0
kǒu shào
0
yángshēngqì
0
ěrjī
0
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%