Lexis Rex HomeHidden Image Game

for groceries

Review the words

This game will help with your listening comprehension of Chinese words. Listen to the words as they are called out and click on the corresponding square to remove it and start revealing parts of the hidden image.

  
pronunciation
Current
pronunciationjiǔ jīng
0
ér tóng shí pǐn
0
pí jiǔ
0
bǐng gàn
0
guàn zhuāng shí pǐn
0
kā fēi
0
chú chòu jì
0
qīng jié jì
0
xiāo dú jì
0
yǐn liào
0
shí pǐn
0
lěng dòng shí pǐn
0
zá huò
0
xiāng cǎo
0
shā chóng jì
0
liè jiǔ
0
zá zhì
0
niào bù
0
bào zhǐ
0
chǒng wù shí pǐn
0
xǐ fā jīng
0
féi zào
0
qì shuǐ
0
xiāng liào
0
wén jù
0
chá
0
zhǐ jīn
0
wèi shēng zhǐ
0
yá gāo
0
wéi shēng sù
0
pú táo jiǔ
0
 
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%