Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Learn groceries in Chinese

Review the words


Use this multiple choice exercise to study common words from Chinese. When you answer words correctly, the game will select from slightly harder words the next time you play.
  


jiǔ jīng
0
ér tóng shí pǐn
0
pí jiǔ
0
bǐng gàn
0
guàn zhuāng shí pǐn
0
kā fēi
0
chú chòu jì
0
qīng jié jì
0
xiāo dú jì
0
yǐn liào
0
shí pǐn
0
lěng dòng shí pǐn
0
zá huò
0
xiāng cǎo
0
shā chóng jì
0
liè jiǔ
0
zá zhì
0
niào bù
0
bào zhǐ
0
chǒng wù shí pǐn
0
xǐ fā jīng
0
féi zào
0
qì shuǐ
0
xiāng liào
0
wén jù
0
chá
0
zhǐ jīn
0
wèi shēng zhǐ
0
yá gāo
0
wéi shēng sù
0
pú táo jiǔ
0
guàntóu
0
guàntóu
0
làzhú
0
bāo
0
lánzi
0
 
 
 
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%