Lexis Rex HomeChinese Crossword

for people

Review the words


 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
10 
   
   
   
11 
   
12 
   
   
   
   
13 
   
   
   
14 
   
   
   
   
15 
   
   
   
16 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
17 
   
   
   
18 
   
   
   
   
   


Across
4step-mother (2,2)
5child
6father (2,3)
7step-father (2,2)
8baby (4,2)
9aunt (1,2)
12father-in-law (3,2,0)
13enemy (2,3)
15grandmother (2,2)
16boy (3,3)
17daughter (2,2)
18sister (3,3)
Down
1crowd
2grandfather (2,2)
3friend (4,3)
5brother (5,2)
7family
10mother-in-law (3,2,0)
11son (2,2)
14man (3,3)
16girl (2,3)
Show incorrect lettersā yí
0
yīng ér
0
nán hái
0
xiōng dì
0
táng biǎo xiōngdì jiěmèi
0
nǚ ér
0
dí rén
0
fù qīn
0
yue fu (yuè fù)
0
péng yǒu
0
nǚ hái
0
zǔ fù
0
zǔ mǔ
0
nán rén
0
mǔ qīn
0
yue mu (yuè mǔ)
0
jiě mèi
0
ér zi
0
jì fù
0
jì mǔ
0
shū shū
0
nǚ rén
0
rénqún
0
jiā
0
xiǎohái
0
 
 
 
 
 
 
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%