Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Crossword

for transport

Review the words


 
 
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
10 
   
   
11 
   
   
   
   
   
   
   
12 
   
   
13 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
14 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Across
3airplane (3,2)
4ferry (3,3)
6car (2,3)
7carriage (2,3)
8taxi (3,2,3)
9bicycle (2,4,3)
11submarine (4,4)
13canoe (2,2,4)
14hovercraft (2,4,5)
Down
1jet ski (3,2,3,3,3,3)
2ship (3,5)
5train (3,3)
10transport (3,3)
12wheelchair (3,2)
Show incorrect lettersfēi jī
0
qì qiú
0
zì xíng chē
0
xiǎo chuán
0
gōng chē
0
lǎn chē
0
dú mù zhōu
0
qì chē
0
mǎ chē
0
shǒu tuī chē
0
shuāng tǐ chuán
0
diàn tī
0
diàn dòng fú tī
0
yóu lún
0
huá xiáng jī
0
zhí shēng jī
0
qì diàn chuán
0
pēn qì shì huá xuě bǎn
0
mó tuō chē
0
yīng ér chē
0
xiǎo lún mó tuō chē
0
lún chuán
0
qián tǐng
0
chū zū chē
0
huǒ chē
0
diàn chē
0
yùn shū
0
kǎ chē
0
lún yǐ
0
yóu tǐng
0
mùpái
0
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%