Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Crossword

for the Car

Review the words


 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
10 
11 
   
12 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
13 
   
   
   
   
   
   
   
   
14 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
15 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
16 
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Across
1motor (2,4,2)
2tire (3,3)
4air pump (2,4)
5horn (2,2)
8handbrake (4,3)
12car door (3,3)
13gear stick (4,2,3)
14accelerator (3,3)
15brake pedal (3,3,2,3)
16oil (2,3)
Down
1exhaust (3,2)
3antenna (4,4)
5road
6window (3,6)
7windscreen (4,4,2,2)
9car
10radio (4,3,2)
11car seat (3,3)
12handle (3,2,4)
Show incorrect lettersyóu mén
0
qì bèng
0
tōng fēng kǒng
0
tiān xiàn
0
fā dòng jī zhào
0
shā chē tà bǎn
0
chē
0
chē mén
0
qì chē jiǎo diàn
0
chē zuò
0
lí hé qì
0
yí biǎo bǎn
0
fèi qì
0
biàn sù gǎn
0
shǒu shā
0
chē bǎ shǒu
0
tóu dēng
0
lǎ bā
0
lún gǔ gài
0
zhǐ shì dēng
0
chē jìng
0
fā dòng jī
0
chē pái hào
0
jī yóu
0
qì yóu
0
sàn rè qì
0
shōu yīn jī
0
ān quán dài
0
fāng xiàng pán
0
fáng shài bǎn
0
wěi dēng
0
lún tāi
0
háng lǐ xiāng
0
chē lún
0
chē chuāng
0
yáo chuāng zhuāng zhì
0
dǎng fēng bō lí
0
yǔ shuā
0

0
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%