Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Crossword

for food

Review the words


 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10 
11 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
12 
   
   
   
13 
   
   
   
   
   
   
   
14 
   
   
   
   
   


Across
3breakfast
4cereal (2,3)
6sauce
8rice
9pepper (2,4)
11icecream (4,2,3)
12soup
13cream (3,3)
14cake (3,3)
Down
1cheese (3,3)
2lunch
4juice (3,3)
5chocolate (4,2,2)
7milk (3,3)
8noodle (8,0)
10salt
Show incorrect lettersmiàn bāo
0
huáng yóu
0
dàn gāo
0
táng guǒ
0
gǔ lèi
0
nǎi lào
0
jī ròu
0
shǔ piàn
0
qiǎo kè lì
0
nǎi yóu
0
jī dàn
0
yú ròu
0
miàn fěn
0
shuǐ guǒ
0
fēng mì
0
bīng qí lín
0
guǒ jiàng
0
guǒ zhī
0
ròu
0
niú nǎi
0
jiè mò
0
miàntiáo (miàntiáo)
0
yì dà lì miàn
0
hú jiāo
0

0
yán
0
jiàng
0
tāng
0
táng
0
shū cài
0
suān nǎi
0
cān
0
zǎofàn
0
wǔfàn
0
wǎnfàn
0
yànmài
0
mógū
0
 
 
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%