Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Crossword

for fruits and Vegetables

Review the words


 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   


Across
1potato (2,3)
2banana (5,4)
4sultana (2,3,3)
6cucumber (5,3)
7pumpkin (3,3)
9pea (3,3)
Down
1peach (3,2)
3nut (4,3)
5lettuce (5,3)
8melon
Show incorrect letterspíng guǒ
0
xiāng jiāo
0
xī lán huā
0
juǎn xīn cài
0
là jiāo
0
hú luó bo
0
cài huā
0
yīng táo
0
yē zi
0
huáng guā
0
qié zi
0
shuǐ guǒ
0
pú táo
0
níng méng
0
shēng cài
0
guā
0
jiān guǒ
0
yáng cōng
0
chéng zi
0
wān dòu
0
táo zi
0
lí zi
0
méi zi
0
tǔ dòu
0
xī méi
0
nán guā
0
bō cài
0
pú tao gān
0
xī hóng shì
0
shū cài
0
xī guā
0
yùmǐ
0
biǎntáo
0
 
 
 
 
 
 
 Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%