Lexis Rex HomeChinese Crossword

for the Street

Review the words


 
 
   
 
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
10 
   
   
   
11 
   
   
12 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
13 
   
   
   
   
   
14 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
15 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
16 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Across
6corner (3,4)
8pedestrian crossing (3,4,4,3)
10bench (5,2)
12hedge (3,2)
13gate (2,3)
14station
15traffic lights (4,2,4)
16bus stop (4,3,4)
Down
1car (2,3)
2telephone booth (4,3,4)
3bridge
4street (3,3)
5drain (3,4,2)
7car park (4,3,5)
9building (2,3)
11bus (4,3)
14fence (3,3)
Show incorrect letterscháng yǐ
0
zì xíng chē
0
qiáo
0
dà shà
0
gong chē
0
gōng chē zhàn
0
qì chē
0
tíng chē chǎng
0
jiào táng
0
jiē jiǎo
0
pái shuǐ qú
0
sī rén chē dào
0
zhà lán
0
rén xíng dào
0
dà mén
0
yán cáo
0
shù lí
0
jiāo chā lù kǒu
0
xìn xiāng
0
xíng rén
0
rén xíng héng dào
0
diàn xiàn gān
0
huán zhuàng jiāo chā lù kǒu
0
shāng diàn
0
lù biāo
0
jiē dào
0
lù dēng
0
diàn huà tíng
0
hóng lǜ dēng
0
lā jī tǒng
0
suì dào
0
zhàn
0Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%