Lexis Rex HomeHidden Image Game

for the car

Review the words

This game will help with your listening comprehension of Chinese words. Listen to the words as they are called out and click on the corresponding square to remove it and start revealing parts of the hidden image.

  
pronunciation
Current
pronunciationyóu mén
0
qì bèng
0
tōng fēng kǒng
0
tiān xiàn
0
fā dòng jī zhào
0
shā chē tà bǎn
0
chē
0
chē mén
0
qì chē jiǎo diàn
0
chē zuò
0
lí hé qì
0
yí biǎo bǎn
0
fèi qì
0
rán yóu bèng
0
biàn sù gǎn
0
shǒu shā
0
chē bǎ shǒu
0
tóu dēng
0
lǎ bā
0
lún gǔ gài
0
zhǐ shì dēng
0
chē jìng
0
fā dòng jī
0
chē pái hào
0
jī yóu
0
qì yóu
0
sàn rè qì
0
shōu yīn jī
0
ān quán dài
0
fāng xiàng pán
0
fáng shài bǎn
0
wěi dēng
0
lún tāi
0
háng lǐ xiāng
0
chē lún
0
chē chuāng
0
yáo chuāng zhuāng zhì
0
dǎng fēng bō lí
0
yǔ shuā
0

0
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%