Lexis Rex HomeChinese Bingo

for the car


Review the words


Press the speaker button to start audio
pronunciation pronunciation


Interval: s
yóu mén
0
qì bèng
0
tōng fēng kǒng
0
tiān xiàn
0
fā dòng jī zhào
0
shā chē tà bǎn
0
chē
0
chē mén
0
qì chē jiǎo diàn
0
chē zuò
0
lí hé qì
0
yí biǎo bǎn
0
fèi qì
0
rán yóu bèng
0
biàn sù gǎn
0
shǒu shā
0
chē bǎ shǒu
0
tóu dēng
0
lǎ bā
0
lún gǔ gài
0
zhǐ shì dēng
0
chē jìng
0
fā dòng jī
0
chē pái hào
0
jī yóu
0
qì yóu
0
sàn rè qì
0
shōu yīn jī
0
ān quán dài
0
fāng xiàng pán
0
fáng shài bǎn
0
wěi dēng
0
lún tāi
0
háng lǐ xiāng
0
chē lún
0
chē chuāng
0
yáo chuāng zhuāng zhì
0
dǎng fēng bō lí
0
yǔ shuā
0

0
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%