Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Crossword

for the Street

Review the words


 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
10 
11 
12 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
13 
   
   
   
14 
   
   
   
   
   
   
   
15 
   
   
   
   
16 
   
   
   
   
   
   
17 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
18 
   
   
   
   
19 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
20 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
21 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
22 
   
   
   
   
   
   
   


Across
2corner (3,4)
4building (2,3)
6fence (3,3)
9gate (2,3)
12intersection (4,3,2,3)
13bench (5,2)
18car (2,3)
19traffic lights (4,2,4)
20station
21footpath (3,4,3)
22bus (4,3)
Down
1street (3,3)
3gutter (3,3)
5tunnel (3,3)
7trash can (2,2,4)
8drain (3,4,2)
10telephone booth (4,3,4)
11pedestrian crossing (3,4,4,3)
14bus stop (4,3,4)
15shop (5,4)
16bicycle (2,4,3)
17hedge (3,2)
18bridge
Show incorrect letterscháng yǐ
0
zì xíng chē
0
qiáo
0
dà shà
0
gong chē
0
gōng chē zhàn
0
qì chē
0
tíng chē chǎng
0
jiào táng
0
jiē jiǎo
0
pái shuǐ qú
0
sī rén chē dào
0
zhà lán
0
rén xíng dào
0
dà mén
0
yán cáo
0
shù lí
0
jiāo chā lù kǒu
0
xìn xiāng
0
xíng rén
0
rén xíng héng dào
0
diàn xiàn gān
0
huán zhuàng jiāo chā lù kǒu
0
shāng diàn
0
lù biāo
0
jiē dào
0
lù dēng
0
diàn huà tíng
0
hóng lǜ dēng
0
lā jī tǒng
0
suì dào
0
zhàn
0Learn
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%