Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Vocabulary: The StreetEnglish Simplified Pinyin Pronounce Images
 
bench 长椅cháng yǐpronunciation长椅
bicycle 自行车zì xíng chēpronunciation自行车
bridge qiáopronunciation桥
building 大厦dà shàpronunciation大厦
bus 公车gong chēpronunciation公车
bus stop 公车站gōng chē zhànpronunciation公车站
car 汽车qì chēpronunciation汽车
car park 停车场tíng chē chǎngpronunciation停车场
church 教堂jiào tángpronunciation教堂
corner 街角jiē jiǎopronunciation街角
drain 排水渠pái shuǐ qúpronunciation排水渠
driveway 私人车道sī rén chē dàopronunciation私人车道
fence 栅栏zhà lánpronunciation栅栏
footpath 人行道rén xíng dàopronunciation人行道
gate 大门dà ménpronunciation大门
gutter 檐槽yán cáopronunciation 檐槽
hedge 树篱shù lípronunciation树篱
intersection 交叉路口jiāo chā lù kǒupronunciation交叉路口
letter box 信箱xìn xiāngpronunciation信箱
pedestrian 行人xíng rénpronunciation行人
pedestrian crossing 人行横道rén xíng héng dàopronunciation人行横道
pole 电线杆diàn xiàn gānpronunciation电线杆
roundabout 环状交叉路口huán zhuàng jiāo chā lù kǒupronunciation环状交叉路口
shop 商店shāng diànpronunciation商店
sign 路标lù biāopronunciation路标
street 街道jiē dàopronunciation街道
street light 路灯lù dēngpronunciation路灯
telephone booth 电话亭diàn huà tíngpronunciation电话亭
traffic lights 红绿灯hóng lǜ dēngpronunciation红绿灯
trash can 垃圾桶lā jī tǒngpronunciation垃圾桶
tunnel 隧道suì dàopronunciation隧道
station zhànpronunciation站
Our Books