Lexis Rex Home

Find an Online Japanese Tutor


Japanese Crossword

Set 1

Review the words


 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
   
   
 
   
   
   
 
10 
   
   
   
   
11 
12 
   
   
   
   
   
13 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
14 
   
   
   
   
15 
   
16 
   
   
   
   
   
   
   
17 
   
18 
19 
   
   
   
20 
   
   
   
   
   
   
   
   


Across
1to talk
2face
4father
5bird
10mother
12one
13river
14woman
15three
18man
20car
Down
1book
2Tuesday
3to run
6boy
7home
8school
9shirt
11to eat
16to drink
17two
19hand
Show incorrect letters


tori
0
ichi
0
san
0
ni
0
kao
0
te
0
atama
0
shinzou
0
tobira
0
ie
0
akari
0
teburu
0
jidousha
0
shatsu
0
nomu
0
taberu
0
tsukamu
0
kiku
0
miru
0
hashiru
0
hanasu
0
magaru
0
kawa
0
otokonoko
0
otousan
0
tomodachi
0
onnanoko
0
otoko
0
haha
0
musuko
0
onna
0
hon
0
gakkou
0
getsuyoubi
0
kayoubi
0
 
 
 
 
 

Set