Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - Menu chinois

Vocabulaire chinois: La nourritureFrançais Simplifié Pinyin Prononcer Images
 
pain 面包miàn bāo面包
beurre 黄油huáng yóu黄油
gâteau 蛋糕dàn gāo蛋糕
bonbon 糖果táng guǒ糖果
céréales 谷类gǔ lèi谷类
fromage 奶酪nǎi lào奶酪
poulet 鸡肉jī ròu鸡肉
chips 薯片shǔ piàn薯片
chocolat 巧克力qiǎo kè lì巧克力
crème 奶油nǎi yóu奶油
œuf 鸡蛋jī dàn鸡蛋
poisson 鱼肉yú ròu鱼肉
farine 面粉miàn fěn面粉
fruit 水果shuǐ guǒ水果
miel 蜂蜜fēng mì蜂蜜
glace 冰淇淋bīng qí lín冰淇淋
confiture 果酱guǒ jiàng果酱
jus 果汁guǒ zhī果汁
viande ròu肉
lait 牛奶niú nǎi牛奶
moutarde 芥末jiè mò芥末
pâtes 意大利面yì dà lì miàn意大利面
poivre 胡椒hú jiāo胡椒
riz 米
sel yán盐
sauce jiàng酱
soupe tāng汤
sucre táng糖
légume 蔬菜shū cài蔬菜
yaourt 酸奶suān nǎi酸奶
repas 餐
petit déjeuner 早饭zǎofàn早饭
déjeuner 午饭wǔfàn午饭
dîner 晚饭wǎnfàn晚饭
avoine 燕麦yànmài燕麦
champignon 蘑菇mógū蘑菇

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachésMemory


Menu chinois
Plus de langues