Chinese Vocabulary: The Bathroom (pinyin)English Chinese Pronounce
 
bathroom yù shì
hair dryer chuī fēng jī
power point diàn yuán chā zuò
mirror jìng zi
towel máo jīn
bath xĭ zăo
bathtub yù gāng
shower lín yù
shower curtain yù shì chuāng lián
toilet mǎ tǒng
soap féi zào
soap dish féi zào hé
talcum powder shuǎng shēn fěn
tap shuǐ long tóu
bathmat xǐ zǎo diàn
razor tì xū dāo
razor blade tì xū dāo piàn
shampoo xǐ fà shuǐ
toothbrush yá shuā
toothpaste yá gāo
comb shū zi
brush fà shuā
sink xǐ shǒu chí
drain pái shuǐ guǎn
plug sāi zi
bathroom cabinet yù shì guì
perfume xiāng shuǐ
aftershave tì xū shuǐ
towel rack máo jīn jià
cotton bud mián qiān
cotton ball mián huā qiú
make-up huà zhuāng pǐn
tweezers niè zi
nail file zhǐ jia cuò dāo

Learn
Flash CardsHangmanWord Search