Find an Online Chinese Tutor!


Lexis Rex Home

Find an Online Chinese Tutor!


Chinese Bingo

for colors


Review the words


Press the speaker button to start audio
pronunciation pronunciation


Interval: s
hēi sè
0
lán sè
0
zōng sè
0
yán sè
0
qīng sè
0
shēn hóng sè
0
jīn sè
0
huī sè
0
lǜ sè
0
xiàng yá sè
0
huáng hé sè
0
xūn yī cǎo sè
0
qiǎn lán sè
0
lǜ huáng sè
0
pǐn hóng
0
lì sè
0
shēn lán sè
0
chéng sè
0
qiǎn lǜ sè
0
fěn hóng sè
0
zǐ sè
0
hóng sè
0
yín sè
0
bái sè
0
huáng sè
0
 
 
 
 
 
 
 
Numbers 1-50
0%
Numbers 50-100
0%
The Body
0%
Animals
0%
Plants
0%
Days and Months
0%
Time
0%
Colors
0%
 
Food
0%
Fruits and Vegetables
0%
Groceries
0%
 
The Home
0%
The Bedroom
0%
The Bathroom
0%
The Kitchen
0%
Wardrobe (clothing)
0%
The Garden Shed
0%
Tools
0%
 
Transport
0%
The Car
0%
The Street
0%
The Hospital
0%
School
0%
 
Actions
0%
Descriptions
0%
 
People
0%
Professions
0%
 
Outside
0%
Geography
0%
Weather
0%
 
Music
0%