Chinese Vocabulary: People (pinyin)English Chinese Pronounce
 
man nán rén
woman nǚ rén
boy nán hái
girl nǚ hái
baby yīng ér
mother mǔ qīn
father fù qīn
son ér zi
daughter nǚ ér
grandfather zǔ fù
grandmother zǔ mǔ
brother xiōng dì
sister jiě mèi
uncle shū shū
aunt ā yí
cousin táng xiōng dì zǐ mèi
step-father jì fù
step-mother jì mǔ
mother-in-law yue mu (yuè mǔ)
father-in-law yue fu (yuè fù)
friend péng yǒu
enemy dí rén

Learn
Flash CardsHangmanWord Search