Lexis Rex Home

Esperanto Vocabulary: TimeEnglish Esperanto Images
 
time tempotempo
day tagotago
night noktonokto
today hodiaŭhodiaŭ
tomorrow morgaŭmorgaŭ
yesterday hieraŭhieraŭ
hour horohoro
minute minutominuto
second sekundosekundo
week semajnosemajno
month monatomonato
year jarojaro
morning matenomateno
noon tagmezotagmezo
afternoon posttagmezoposttagmezo
season sezonosezono
spring printempoprintempo
summer somerosomero
autumn aŭtunoaŭtuno
winter vintrovintro

Learn these with
Multiple ChoiceHangmanWord SearchCrosswordsFlash CardsMemory
Feedback