Lexis Rex Home

Esperanto Vocabulary: ActionsEnglish Esperanto Images
 
to punch pugnobatopugnobato
to clean poluripoluri
to wipe viŝiviŝi
to breathe spirispiri
to read legilegi
to fall falifali
to drive kondukikonduki
to cut tranĉitranĉi
to sew kudrikudri

Learn these with
Multiple ChoiceHangmanWord SearchCrosswordsFlash CardsMemory
Feedback