Lexis Rex

Kinesisk Tall 100 - 200Tall Kinesisk Pinyin
 
100 一百 yī bǎi pronunciation
101 一百零一 yī bǎi líng yī
102 一百零二 yī bǎi líng èr
103 一百零三 yī bǎi líng sān
104 一百零四 yī bǎi líng sì
105 一百零五 yī bǎi líng wǔ
106 一百零六 yī bǎi líng liù
107 一百零七 yī bǎi líng qī
108 一百零八 yī bǎi líng bā
109 一百零九 yī bǎi líng jiǔ
110 一百一十 yī bǎi yī shí
111 一百一十一 yī bǎi yī shí yī
112 一百一十二 yī bǎi yī shí èr
113 一百一十三 yī bǎi yī shí sān
114 一百一十四 yī bǎi yī shí sì
115 一百一十五 yī bǎi yī shí wǔ
116 一百一十六 yī bǎi yī shí liù
117 一百一十七 yī bǎi yī shí qī
118 一百一十八 yī bǎi yī shí bā
119 一百一十九 yī bǎi yī shí jiǔ
120 一百二十 yī bǎi èr shí
121 一百二十一 yī bǎi èr shí yī
122 一百二十二 yī bǎi èr shí èr
123 一百二十三 yī bǎi èr shí sān
124 一百二十四 yī bǎi èr shí sì


125 一百二十五 yī bǎi èr shí wǔ
126 一百二十六 yī bǎi èr shí liù
127 一百二十七 yī bǎi èr shí qī
128 一百二十八 yī bǎi èr shí bā
129 一百二十九 yī bǎi èr shí jiǔ
130 一百三十 yī bǎi sān shí
131 一百三十一 yī bǎi sān shí yī
132 一百三十二 yī bǎi sān shí èr
133 一百三十三 yī bǎi sān shí sān
134 一百三十四 yī bǎi sān shí sì
135 一百三十五 yī bǎi sān shí wǔ
136 一百三十六 yī bǎi sān shí liù
137 一百三十七 yī bǎi sān shí qī
138 一百三十八 yī bǎi sān shí bā
139 一百三十九 yī bǎi sān shí jiǔ
140 一百四十 yī bǎi sì shí
141 一百四十一 yī bǎi sì shí yī
142 一百四十二 yī bǎi sì shí èr
143 一百四十三 yī bǎi sì shí sān
144 一百四十四 yī bǎi sì shí sì
145 一百四十五 yī bǎi sì shí wǔ
146 一百四十六 yī bǎi sì shí liù
147 一百四十七 yī bǎi sì shí qī
148 一百四十八 yī bǎi sì shí bā
149 一百四十九 yī bǎi sì shí jiǔ


150 一百五十 yī bǎi wǔ shí
151 一百五十一 yī bǎi wǔ shí yī
152 一百五十二 yī bǎi wǔ shí èr
153 一百五十三 yī bǎi wǔ shí sān
154 一百五十四 yī bǎi wǔ shí sì
155 一百五十五 yī bǎi wǔ shí wǔ
156 一百五十六 yī bǎi wǔ shí liù
157 一百五十七 yī bǎi wǔ shí qī
158 一百五十八 yī bǎi wǔ shí bā
159 一百五十九 yī bǎi wǔ shí jiǔ
160 一百六十 yī bǎi liù shí
161 一百六十一 yī bǎi liù shí yī
162 一百六十二 yī bǎi liù shí èr
163 一百六十三 yī bǎi liù shí sān
164 一百六十四 yī bǎi liù shí sì
165 一百六十五 yī bǎi liù shí wǔ
166 一百六十六 yī bǎi liù shí liù
167 一百六十七 yī bǎi liù shí qī
168 一百六十八 yī bǎi liù shí bā
169 一百六十九 yī bǎi liù shí jiǔ
170 一百七十 yī bǎi qī shí
171 一百七十一 yī bǎi qī shí yī
172 一百七十二 yī bǎi qī shí èr
173 一百七十三 yī bǎi qī shí sān
174 一百七十四 yī bǎi qī shí sì
175 一百七十五 yī bǎi qī shí wǔ
176 一百七十六 yī bǎi qī shí liù
177 一百七十七 yī bǎi qī shí qī
178 一百七十八 yī bǎi qī shí bā
179 一百七十九 yī bǎi qī shí jiǔ
180 一百八十 yī bǎi bā shí
181 一百八十一 yī bǎi bā shí yī
182 一百八十二 yī bǎi bā shí èr
183 一百八十三 yī bǎi bā shí sān
184 一百八十四 yī bǎi bā shí sì
185 一百八十五 yī bǎi bā shí wǔ
186 一百八十六 yī bǎi bā shí liù
187 一百八十七 yī bǎi bā shí qī
188 一百八十八 yī bǎi bā shí bā
189 一百八十九 yī bǎi bā shí jiǔ
190 一百九十 yī bǎi jiǔ shí
191 一百九十一 yī bǎi jiǔ shí yī
192 一百九十二 yī bǎi jiǔ shí èr
193 一百九十三 yī bǎi jiǔ shí sān
194 一百九十四 yī bǎi jiǔ shí sì
195 一百九十五 yī bǎi jiǔ shí wǔ
196 一百九十六 yī bǎi jiǔ shí liù
197 一百九十七 yī bǎi jiǔ shí qī
198 一百九十八 yī bǎi jiǔ shí bā
199 一百九十九 yī bǎi jiǔ shí jiǔ
200 两百 liǎng bǎi


    
1 - 10
1 - 20
1 - 100
100 - 200
200 - 300
1 - 1000