Lexis Rex - Accueil

Loto chinois

pour Gens-en-pinyin


Examiner les mots


Appuyez sur le bouton haut-parleur pour démarrer l’audio
pronunciation pronunciation

Intervalle: s
mǎ yǐ
0
xiè
0
xī yì
0
pú táo
0
shēng cài
0
wān dòu
0
táo zi
0
méi zi
0
nán guā
0
xī hóng shì
0
jiǔ shí
0
yī bǎi
0
chuáng diàn
0
méi mao
0
yān cōng
0
hǎi mián
0
kăo miàn bāo jī
0
shǒu zhuó
0
dǎ pēn tì
0
bǐng gàn
0
xiǎo tí qín
0
yá yī
0
xiāo fáng yuán
0
yú fū
0
liè rén
0
pá zi
0
jiǎn dāo
0
luó sī dāo
0
dú mù zhōu
0
yóu lún
0
shí yī yuè
0
shí èr yuè
0
niǎo
0

0
sān
0
èr
0
liǎn
0
shǒu
0
tóu
0
xīn zàng
0
mén
0
jiā
0
dēng
0
zhuō zi
0
qì chē
0
chèn shān
0

0
chī
0

0
tīng
0
kàn
0
pǎo
0
shuō huà
0
zhuǎn
0
hé liú
0
nán hái
0
fù qīn
0
péng yǒu
0
nǚ hái
0
nán rén
0
mǔ qīn
0
ér zi
0
nǚ rén
0
shū běn
0
xué xiào
0
xīng qī yī
0
xīng qī èr
0
gǒu
0
hēi sè
0
hóng sè
0
bái sè
0

0

0
liù
0
chuáng
0
shuì jiào
0
yǎn jing
0
tóu fǎ
0
zuǐ
0
yǐ zi
0
dì bǎn
0
qiáng
0
chuāng hù
0
chú fáng
0
dà shà
0
jiào táng
0
lù biāo
0
jiē dào
0
shǒu biǎo
0
tiào wǔ
0
dà xiào
0
pèng
0
zǒu
0
shí pǐn
0
yī shēng
0
yī yuàn
0
gē qǔ
0
yīng ér
0
zhǐ
0
lěng
0

0
xīng qī sān
0
xīng qī sì
0
xióng
0
māo
0

0
lán sè
0
lǜ sè
0
fēng mì
0

0
jiǔ
0

0
wò shì
0
gē bo
0
jiǎo
0
jǐng
0
bí zi
0
mén bǎ shǒu
0
lóu tī
0
bēi zi
0
bō lí bēi
0
gong chē
0
wài tào
0
lián yī qún
0
jiè zhǐ
0

0

0
chàng
0
wén
0
wēi xiào
0
jī yóu
0
hǎi
0
bào zhǐ
0
chá
0
diàn nǎo
0
huǒ chē
0
xīng qī wǔ
0

0
dàn gāo
0
ròu
0
lí zi
0
shí yī
0
shí
0
shí èr
0
jìng
0
bèi
0
ěr
0
shǒu zhǐ
0
jiān bǎng
0
pí fū
0
huā yuán
0
fáng jiān
0
dāo
0
shāng diàn
0
mào zi
0
kù zi
0
lǐng dài
0
tuī
0
cháng
0
shā tān
0
jūn rén
0

0
lǎo shī
0
yóu qī
0
xiǎo chuán
0
lún chuán
0

0
xuě
0
bào fēng yǔ
0
fēng
0
xīng qī liù
0
xīng qī tiān
0

0
huáng sè
0
miàn bāo
0
nǎi yóu
0
guǒ zhī
0
niú nǎi
0
shuǐ guǒ
0
chéng zi
0
shí wǔ
0
shí sì
0
shí sān
0
tǎn zi
0
liǎn jiá
0
tuǐ
0
sǎng zi
0
shé tou
0
chuāng lián
0
wū dǐng
0
qiáo
0
yǎn jìng
0
jiá kè
0
jiān jiào
0
shā mò
0
sēn lín
0
qiū líng
0
dǎo yǔ
0
hú bó
0
zǔ fù
0
hù shì
0
tú shū guǎn
0
luó sī
0
kǎ chē
0
yī yuè
0
èr yuè
0
niú
0
zhū
0
yáng
0
huáng yóu
0
nǎi lào
0
yán
0
tāng
0
táng
0
píng guǒ
0
shí bā
0
shí qī
0
shí liù
0
lín yù
0
máo jīn
0
bèi dān
0
fēng shàn
0
zhà lán
0
wǎn
0
pán
0
dùn guō
0
dà mén
0
yāo dài
0
xié
0
qián bāo
0
yóu yǒng
0
chē lún
0
shān mài
0
yáng
0
zǔ mǔ
0
líng
0
gāng bǐ
0
shéng zi
0
sān yuè
0
sì yuè
0
shé
0
zhī zhū
0
huǒ jī
0
huī sè
0
jī dàn
0

0
shí jiǔ
0
sān shí
0
èr shí
0
fà shuā
0
shū zi
0
féi zào
0
dēng
0
zhěn tou
0
kuān bù
0
suì dào
0
xuē zi
0
qún zi
0
wān
0
róu cuo
0
hǎn
0
lā shēn
0
tūn
0
dòng xué
0
xuán yá
0
qiān bǐ
0
sào zhǒu
0
shuǐ tǒng
0
tī zi
0
chǎn
0
dīng zi
0
yún
0
shǎn diàn
0
wǔ yuè
0
liù yuè
0
mì fēng
0
hú dié
0

0
qīng wā
0
hóu zi
0

0
guǒ jiàng
0
yīng táo
0
níng méng
0
wǔ shí
0
sì shí
0
liù shí
0
xī gài
0
chún
0
jiǎo zhǐ
0
yá chǐ
0
xĭ yī fáng
0
kǎo xiāng
0
tāng chí
0
shǒu pà
0
wéi jīn
0
wà zi
0
ké sòu
0
sī yǔ
0
shān gǔ
0
shǒu tào
0

0
bǐ jì běn
0
luó dìng
0
chuí zi
0
qì qiú
0
diàn tī
0

0
bīng báo
0
qī yuè
0
bā yuè
0
luò tuo
0

0
shān yáng
0
lǎo shǔ
0
zhāng yú
0
jīng yú
0
bīng qí lín
0
hú jiāo
0
hú luó bo
0
yáng cōng
0
tǔ dòu
0
bā shí
0
qī shí
0
zhǒu
0
è
0
mǔ zhǐ
0
shuǐ hú
0
zì xíng chē
0
xiàng liàn
0
tiǎn
0
lún tāi
0
bēng dài
0
zhēn tóu
0
dí zi
0
tú fū
0
nóng fū
0
měi fā shī
0
shuǐ guǎn gōng
0
shuǐ shǒu
0
fěn bǐ
0
fǔ zi
0
zuàn kǒng jī
0
chǐ
0
fēi jī
0
jiǔ yuè
0
shí yuè
0
dǎ hā qiàn
0
 
 
 
 


Apprenez ces avec
Choix multipleLotoImage cachéeJeu du penduMots cachésMots croisésCartes flashMemory

Les nombres de 1 à 50
Les nombres de 50 à 100
Le corps
Les animaux
Les plantes
Les jours et les mois
Le temps
Les couleurs
 
La nourriture
Fruits et légumes
Les courses
 
La maison
La chambre
La salle de bain
La cuisine
Garde-robe (Habits)
Abri de jardin
Outils
 
Transports
La voiture
La rue
L'hôpital
École
 
Actions
Descriptions
 
Gens
Professions
 
Dehors
Géographie
Météo
 
Musique