Chinese Vocabulary: Days and Months (pinyin)English Chinese Pronounce
 
Monday xīng qī yī
Tuesday xīng qī èr
Wednesday xīng qī sān
Thursday xīng qī sì
Friday xīng qī wǔ
Saturday xīng qī liù
Sunday xīng qī tiān
January yī yuè
February èr yuè
March sān yuè
April sì yuè
May wǔ yuè
June liù yuè
July qī yuè
August bā yuè
September jiǔ yuè
October shí yuè
November shí yī yuè
December shí èr yuè

Learn
Flash CardsHangmanWord Search