Chinese Vocabulary: Colors (pinyin)English Chinese Pronounce
 
color yán sè
red hóng sè
green lǜ sè
yellow huáng sè
blue lán sè
black hēi sè
white bái sè
purple zǐ sè
brown zōng sè
pink fěn hóng sè
gray huī sè
orange chéng sè
navy blue shēn lán sè
maroon lì sè
teal shuǐ yā sè
silver yín sè
gold jīn sè
lime lǜ huáng sè
crimson yàn hóng sè
cyan qīng sè
indigo diàn qīng
ivory xiàng yá sè
lavender xūn yī cǎo sè
khaki huáng hé sè
magenta pǐn hóng
light blue dàn lán sè
dark red àn hóng sè
pale green qiǎn lǜ sè

Learn
Flash CardsHangmanWord Search