Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: ProfessionsFrançais Simplifié Pinyin Prononcer Images
 
comptable 会计师kuài jì shī会计师
acteur 演员yǎn yuán演员
architecte 建筑师jiàn zhù shī建筑师
artiste 艺术家yì shù jiā艺术家
boucher 屠夫tú fū屠夫
chef de cuisine 厨师chú shī厨师
dentiste 牙医yá yī牙医
détective 侦探zhēn tàn侦探
docteur 医生yī shēng医生
conducteur 司机sī jī司机
électricien 电工diàn gōng电工
ingénieur 工程师gōng chéng shī工程师
fermier 农夫nóng fū农夫
pompier 消防员xiāo fáng yuán消防员
pêcheur 渔夫yú fū渔夫
coiffeur 美发师měi fā shī美发师
chasseur 猎人liè rén猎人
juge 法官fǎ guān法官
avocat 律师lǜ shī律师
mécanicien 机械工人jī xiè gōng rén机械工人
mannequin 模特mó tè模特
musicien 音乐家yīn lè jiā音乐家
infirmière 护士hù shì护士
peintre 油漆匠yóu qī jiàng油漆匠
pharmacien 药剂师yào jì shī药剂师
photographe 摄影师shè yǐng shī摄影师
pilote 飞行员fēi háng yuán飞行员
plombier 水管工shuǐ guǎn gōng水管工
policier 警察jǐng chá警察
politicien 政治家zhèng zhì jiā政治家
marin 水手shuǐ shǒu水手
scientifique 科学家kē xué jiā科学家
chanteur 歌手gē shǒu歌手
soldat 军人jūn rén军人
entraîneur 训练员xùn liàn yuán训练员
serveur 服务员fú wù yuán服务员
constructeur 建筑工人jiàn zhù gōng rén建筑工人

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachésMemory
Menu chinois
Plus de langues