Lexis Rex - Accueil

Lexis Rex - chinois

Vocabulaire chinois: MusiqueFrançais Simplifié Pinyin Prononcer Images
 
groupe 乐队lè duì乐队
banjo 班卓琴bān zhuō qín班卓琴
chorale 合唱团hé chàng tuán合唱团
chef d'orchestre 指挥zhǐ huī指挥
cymbale 钹
tambour 鼓
baguettes 鼓棒gǔ bàng鼓棒
batteur 鼓手gǔ shǒu鼓手
flûte 笛子dí zi笛子
guitare 吉他jí tā吉他
guitariste 吉他演奏家jí tā yǎn zòu jiā吉他演奏家
harmonica 口琴kǒu qín口琴
harpe 竖琴shù qín竖琴
touche 琴键qín jiàn琴键
clavier 键盘jiàn pán键盘
musique 音乐yīn yuè音乐
musicien 音乐家yīn lè jiā音乐家
note 音符yīn fú音符
orchestre 管弦乐队guǎn xián lè duì管弦乐队
pianiste 钢琴家gāng qín jiā钢琴家
piano 钢琴gāng qín钢琴
saxophone 萨克斯管sà kè sī guǎn萨克斯管
chanson 歌曲gē qǔ歌曲
corde 琴弦qín xián琴弦
triangle 三角铁sān jiǎo tiě三角铁
trombone 长号cháng hào长号
trompette 小号xiǎo hào小号
violon 小提琴xiǎo tí qín小提琴
sifflet 口哨kǒu shào口哨
haut-parleur 扬声器yángshēngqì扬声器
écouteur 耳机ěrjī耳机

Apprendre
Cartes flashJeu du penduMots cachésMemory
Menu chinois
Plus de langues