Lexis Rex Inicio

Vocabulario en Chino: La CalleEspañol Simplificado Pinyin Pronunciación Imágenes
 
banco 长椅cháng yǐ长椅
bicicleta 自行车zì xíng chē自行车
puente qiáo桥
edificio 大厦dà shà大厦
autobús 公车gong chē公车
parada del autobús 公车站gōng chē zhàn公车站
coche 汽车qì chē汽车
aparcamiento 停车场tíng chē chǎng停车场
iglesia 教堂jiào táng教堂
esquina 街角jiē jiǎo街角
alcantarilla 排水渠pái shuǐ qú排水渠
camino de entrada 私人车道sī rén chē dào私人车道
cerca 栅栏zhà lan栅栏
acera 人行道rén xíng dào人行道
puerta 大门dà mén大门
seto 树篱shù lí树篱
cruce 交叉路口jiāo chā lù kǒu交叉路口
buzón 信箱xìn xiāng信箱
peatón 行人xíng rén行人
paso de peatones 人行横道rén xíng héng dào人行横道
poste 电线杆diàn xiàn gān电线杆
señalización 道路标记dào lù biāo jì道路标记
rotonda 环状交叉路口huán zhuàng jiāo chā lù kǒu环状交叉路口
tienda 商店shāng diàn商店
señal 路标lù biāo路标
calle 街道jiē dào街道
farola 路灯lù dēng路灯
cabina telefónica 电话亭diàn huà tíng电话亭
semáforo 红绿灯hóng lǜ dēng红绿灯
contenedor de la basura 垃圾桶lā jī tǒng垃圾桶
túnel 隧道suì dào隧道
estación zhàn站

Aprenda esto con
Flash cardsJuego del AhorcadoSopa de LetrasMemory