Chinese Vocabulary: Weather (pinyin)English Chinese Pronounce
 
weather qì hòu
fine qíng tiān
cloudy yīn tiān
rainy yǔ tiān
stormy bào fēng yǔ tiān
temperature qì wēn
cold lěng
hot
cloud yún
rain
storm bào fēng yǔ
lightning shǎn diàn
thunder dǎ léi
hail bīng báo
snow xuě
frost shuāng
wind fēng
tornado lóng juàn fēng
cyclone jù fēng
fog
flood hóng shuǐ
rainbow cǎi hóng

Learn
Flash CardsHangmanWord Search