Chinese Vocabulary: Tools (pinyin)English Chinese Pronounce
 
tool box gōng jù xiāng
tool gōng jù
hammer chuí zi
screwdriver luó sī dāo
pliers qián zi
wrench (or spanner) ban shou (bān shǒu)
drill zuàn kǒng jī
vice lǎo hǔ qián
nail dìng zi
screw luó sī
nut luó mǔ
bolt luó dìng
level shuǐ píng yí
ruler chǐ
tape measure juàn chǐ
scissors jiǎn dāo
chisel záo zi
sandpaper shā zhǐ
file cuò dāo
axe fǔ zi
clamp jiá qián

Learn
Flash CardsHangmanWord Search