Chinese Vocabulary: The Garden Shed (pinyin)English Chinese Pronounce
 
garden shed hòu yuàn cāng kù
shovel chǎn
rake pá zi
watering can shuǐ hú
hose ruǎn guǎn
sprinkler pēn shuǐ qì
lawnmower gē cǎo jī
petrol can qì yóu tǒng
wheelbarrow dú lún chē
paint yóu qī
paintbrush qī shuā
rope shéng zi
broom sǎo zhǒu
bucket shuǐ tǒng
axe fǔ zi
ladder tī zi
crowbar tiě qiāo
handsaw shǒu jù
chainsaw diàn jù
edger mó biān jī
fertilizer féi liào
hand spade shǒu chǎn

Learn
Flash CardsHangmanWord Search