Chinese Vocabulary: The Body (pinyin)English Chinese Pronounce
 
body shēn tǐ
head tóu
hair tóu fǎ
face liǎn
eye yǎn jing
eyebrow méi mao
nose bí zi
mouth kǒu
lip chún
tooth yá chǐ
tongue shé tou
ear ěr
cheek liǎn jiá
jaw è
neck jǐng
throat sǎng zi
shoulder jiān bǎng
arm gē bo
elbow zhǒu
hand shǒu
finger shǒu zhǐ
thumb mu zhǐ
finger nail zhǐ jiǎ
chest xiōng
heart xīn zàng
lung fèi
stomach wèi
hip kuān bù
back bèi
bottom tún
leg tuǐ
thigh dà tuǐ
knee xī gài
foot jiǎo
toe jiǎo zhǐ
skin pí fū

Learn
Flash CardsHangmanWord Search