Lexis Rex

Kata Bahasa Tionghoa Hari Ini

喷气式滑雪板
pēn qì shì huá xuě bǎnjet ski
jet ski


Pengucapan

pronunciation
pēn qì shì huá xuě bǎn
Lihat Kata Sebelumnya

Pelajari
Kata Hari Ini
Berlangganan Kata Hari Ini
Email: