Lexis Rex主页


Lexis Rex - 西班牙语

西班牙语词汇: 颜色中文 西班牙语 墨西哥的 发音
 
yán sè color
hóng sè rojo
lǜ sè verde
huáng sè amarillo
lán sè azul
hēi sè negro
bái sè blanco
zǐ sè púrpuramorado
zōng sè marróncafé
fěn hóng sè rosa
huī sè gris
chéng sè naranja
shēn lán sè azul marino
lì sè granatemarrón
shuǐ yā sè verde azulado
yín sè plateado
jīn sè dorado
lǜ huáng sè lima
yàn hóng sè carmesí
qīng sè cianazul cielo
diàn qīng añilazul violeta
xiàng yá sè marfil
xūn yī cǎo sè lavanda
huáng hé sè caqui
pǐn hóng magenta
dàn lán sè azul claro
àn hóng sè rojo oscurorojo obscuro
qiǎn lǜ sè verde pálido

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
西班牙语